Pedagogický sbor

Mgr. Zuzana Štěpánová  – ředitelka

Leona Gergelová –  zástupkyně ředitelky pro MŠ

Paní Gergelová je nadána darem vést školu v lásce, poctivosti, a s plnou zodpovědností vůči dětem a jejich rodičům. Tento závazek je pro ni jediným kritériem při posuzování, zda nasazení učitelů, vychovatelů a kohokoli pečujícího o děti či o prostředí ve škole, je plně profesionální. Její životní zkušenost a moudrost jí dává jedinečný náhled na výchovu a rozvoj osobnosti dětí, nezastupitelný při usilování o vytvoření takového prostředí pro výchovu a vzdělávání, které je v daný čas a na daném místě nejlepší možné. Vedle přímé pedagogické činnosti v mateřské škole, vede každý týden mateřské centrum pro nejmenší děti, vstupuje mezi děti se svým muzikoterapeutickým působením a probouzí lásku k hudbě také mezi školáky. Šíří tak výchovné myšlenky Rudolfa Steinera a mnohých dalších osvícených myslitelů, prosazujících individuální a respektující přístup k dětem, kladoucí důraz na prostředí, které děti v útlém věku obklopuje, na všestranný rozvoj osobnosti, ale také na určení hranic, socializaci dětí, učení se ohleduplnosti, toleranci a vzájemnému respektu, stejně jako prosazování sama sebe a učení se svobodě s ohledem na potřeby druhých. Paní Gergelová je nenahraditelná při naplňování idejí o obsahu pedagogického působení Jeřabinky.

Lenka Walterová - 3. třída

Třetím rokem provází Lenka Walterová školáky na cestě za poznáním. Vystudovala obor Politika a společnost na Anglo-American College v Praze, studovala anglistiku a v současné době studuje Učitelství pro 1. stupeň ZŠ. Trpělivým přístupem vytváří vlídné prostředí a podmínky pro všestranný vývoj dětí a jejich výchovu ke svobodě. Tvůrčí a umělecké činnosti podporuje v dětech za pomoci svého výtvarného a hudebního nadání. Kromě třídnictví ve 3. třídě také vyučuje anglický jazyk v nižších ročnících.

 

Mgr. Magdaléna Jelínková - 2. třída

Jako pedagog působím ve školství sedmým rokem, původně jsem, ale chtěla být ekologem, z toho důvodu jsem vystudovala na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně obor Ekologie a ochrana životního prostředí, z něhož mám titul bakaláře. Osud mě, ale svedl na cestu učitelství a já si po nástupu do prvního zaměstnání dostudovala na Univerzitě Jana Amose Komenského dvouletý obor – Speciální pedagogika, Učitelství pro 1. stupeň. A jsem za to ráda, protože práce s dětmi mě naplňuje a dělám ji velice ráda. Nyní se stanu třídní učitelkou 2. třídy a moc bych si přála, abychom s dětmi ve třídě i mimo ni zažívali jen samé hezké chvíle.

 

 

 

Hana Berlová - družina 


Jeřabinkové děti provází Hana Berlová druhým rokem. Ze sociálně-zdravotní sféry přešla do naší školy v listopadu roku 2018. Děti učí veškerým sociálním dovednostem, probouzí jejich přirozené schopnosti a talenty. Učí je úctě, zodpovědnosti, respektu k ostatním a k sobě samým.  Waldorfskou pedagogiku zapojuje jemně díky své kreativitě a výtvarnému nadání do všech průběžných činností v družině. S dětmi si hraje, provází je s úctou, vytváří pro ně domácí, harmonické a bezpečné prostředí v družině.

Anežka Růžičková - družina

Jeřabinkové děti provázím nově od začátku  školního roku 2019 v družině po boku Hanky Berlové.

Poté co jsem dostudovala uměleckou školu-textilní výtvarnictví, jsem přemýšlela jak propojit uměleckou oblast a práci s dětmi. Působení v družině waldorfské školy je vlastně logickým vyústěním mé životní cesty. Jako absolvent waldorfské školy Jinonice jsem si nenechala ujít možnost, aby moji kluci chodili do waldorfské školy.

To že pomáhám utvářet chod Jeřabinky, že vedeme děti k úctě a respektu k druhým, lásce k přírodě a morálním hodnotám, vytváří harmonické, tvůrčí a kreativní prostředí, mi dává pocit naplnění.

 


 

 

 

 

Základní a Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
0 ks
Košík: 0,00
0 ks