Školné a stravné

Výše školného

3.000,- Kč měsíčně za celodenní docházku 5 dní v týdnu Školné se platí po celý kalendářní rok

1.000,- Kč pololetně splatné vždy k 15. 9. a k 15.2. jako příspěvek na úhradu školních pomůcek – např. akvarelové barvy a papír, voskové bločky, keramická hlína.

Sleva na školném: 30 % za každého dalšího zapsaného sourozence. Dále sleva na školném 10 % za každý den při částečné týdenní docházce, např. při docházce tři dny v týdnu činí výše školného 70 % základní částky, tj. 2.400,- Kč.

Výše stravného:

56,- Kč denně; z toho 31,- kč oběd, 15,- Kč dopolední svačina s ovocem a 10,- Kč odpolední svačina

Obědy

Stravné - Ceny jídel

Přesnídávka: 15,- Kč (v dopolední přesnídávce je zahrnuto sezónní ovoce a zelenina navíc)

Oběd: 31,- Kč (z toho potraviny 21,- Kč a režijní náklady 10,- Kč)

Svačina: 10,- Kč

Platí se záloha na přesnídávku, svačinu a režijní náklady jídelny a školy na oběd v základní výši 770,- Kč, vždy předem k 25. dni měsíce předcházejícího bezhotovostním převodem na bankovní účet školky vedený u ČSOB, a. s., Poštovní spořitelna, pobočka Litvínov č. ú. 269 906 737/0300 pod variabilním symbolem, kterým je rodné číslo dítěte bez lomítka. Vyúčtování záloh bude provedeno 1x ročně.

Počet dnů docházky v týdnu 5 4 3 2 1
Výše stravného školce 770,- Kč 600,- Kč 460,- Kč 310,- Kč 150,- Kč
Při dopolední docházce 550,- Kč 440,- Kč 330,- Kč 220,- Kč 110,- Kč

Za obědy se cena potravin hradí přímo školní jídelně ZŠ Hamr v základní výši 460,- Kč, převodem na účet školní jídelny č. 36633491/0100, nejpozději do 25. předchozího měsíce. Variabilní symbol je přidělen každému strávníkovi. Svačiny je možné odhlásit na tel. č. školky 607 102 535 (stačí sms) nejpozději do 8.00 hodin daného dne, obědy lze odhlásit v případě nemoci od 6,00 do 7,00 h, e-mailem (zshamrjidelna@softcontrol.cz) nebo telefonicky (tel: 773 826 345, stačí sms). Odhlašování na další dny: e-mailem nebo telefonicky od 6,00 do 14,30 h. Mimo uvedenou dobu odhlašování po telefonu, lze poslat i SMS (tj. pokud rodiče ví dopředu, že se dítě nebude stravovat).  Je třeba přesně vymezit časové období, na které se strávník odhlašuje (jméno a MŠ). Pokud je strávník nemocný, lze první den nemoci oběd odebrat do jídlonosiče. Na další dny už musí být odhlášen. Pokud tak rodiče neučiní, má školka právo účtovat si stravné za celý den v plné výši. Školka účtuje režijní náklady na oběd, tj. 11,- Kč vždy za neodhlášené obědy.

Počet dnů docházky v týdnu

5 4 3 2 1
Výše stravného školní jídelně 460,- Kč 400,- Kč 300,- Kč 200,- Kč 100,- Kč
Základní a Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
0 ks
Košík: 0,00
0 ks