ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY

PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Zápis se bude konat:

ve středu 1. 4. 2020 od 13:00 do 17.00 hodin
ve čtvrtek 2. 4. 2020 od 13:00 do 17.00 hodin

Přesný čas zápisu si prosím rezervujte předem na tel. +420 777 849 408.

Dny otevřených dveří:

14. 1. 2020 s ukázkovou hodinou v epoše matematiky

 

Možnost domluvy jiného termínu návštěvy ve vyučování individuálně  prostřednictví e-mailu info@skolajerabinka.cz nebo telefonicky +420 777 849 408.

Doklady k zápisu:

PLNĚNÍ POVINNOSTI ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pro vznik povinnosti začít chodit do školy je podle § 36 odst. 3 školského zákona rozhodující věk dítěte. Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad školní docházky. K zápisu do prvního ročníku pro školní rok 2020/2021 se dostaví děti, které dovrší šestý rok věku nejpozději do 31. 8. 2020, tzn. děti narozené od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014 a dále děti, kterým byl při zápisu v dubnu 2019 povolen odklad školní docházky o jeden rok.

O zařazení dítěte do školy rozhoduje ředitelka školy. Rozhodnutí bude předáno rodičům osobně, případně zasíláno doporučeně s dodejkou.

Kritéria pro přijetí dítěte k plnění povinné školní docházky pro školní rok 2020/2021

Přednostně jsou k povinné školní docházce přijímány děti navštěvující mateřskou školu Jeřabinka. Důvodem je zachování kontinuity vzdělávacího směru waldorfské pedagogiky.

Doplňkové kritérium:

Rozhovor s rodiči, jehož cílem je zjištění míry obeznámenosti s principy waldorfské pedagogiky, soulad výchovného zázemí v rodině a výchovně-vzdělávacího přístupu školy, s důrazem na respekt a úctu k individualitě dítěte, budování sociálních vztahů, důraz na předávání morálních hodnot a vytváření prostoru svobodné školy, kde svoboda je vyvážena zodpovědností a volnost řádem.

Kritériem pro přijetí dalších žáků je naplnění kapacity jedné třídy o max. 12 žácích.

V případě shodnosti pořadí bude volba losováním.

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4 školského zákona, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů, ředitel školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, na základě:

1. písemné žádosti zákonného zástupce dítěte podané v době zápisu dítěte k povinné školní docházce (v době od 1. dubna do 30 dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku)

2. doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

DODATEČNÉ ODLOŽENÍ ZAČÁTKU PLNĚNÍ POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

Zápisový list

Žádost o odklad
 

 

 

Základní a Mateřská škola
Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
0 ks
Košík: 0,00
0 ks