Často kladené dotazy

 

Jak je škola Jeřabinka organizována? Které třídy otevírá a je možný přestup z jiných škol?

Budou v rámci základní školy fungovat malotřídky?

Jak je zajištěna kvalifikace učitelů?

Musí škola splnit co do kvality výuky i školního prostředí stejné podmínky jako školy státní?

Mohou mít děti problém při přechodu na běžnou školu?

Je pravda, že děti se už od první třídy učí dvěma cizím jazykům? Jak probíhá výuka cizích jazyků?

Jaká má škola specifika v organizaci školního rozvrhu oproti tomu, co známe z běžných škol?

Proč je na waldorfských školách věnován významný prostor umělecké výchově a rukodělným činnostem, tzv. výchovám, o jejichž návratu do škol se dnes mluví?

Jaký prostor je věnován práci s informačními technologiemi?

Je u školy pracující na principech waldorfské pedagogiky ještě nějaká významná odlišnost i od jiných tzv. alternativních škol?

Mateřská škola i Základní škola Jeřabinka má v nabídce řadu kroužků. Mohou je navštěvovat i děti z jiných škol a školek?

 

 

 

Jak je škola Jeřabinka organizována? Které třídy otevírá a je možný přestup z jiných škol?

Základní škola Jeřabinka je škola registrovaná v síti škol MŠMT a jako taková plní stejné podmínky vzdělávání jako běžné státní školy, včetně obsahu vzdělávacího programu. V každém školním roce otevírá základní škola vždy jednu novou první třídu, a takto bude postupovat až do naplnění všech devíti ročníků.  Ve školním roce 2020/2021 naštěvují školu žáci 1. až 4. ročníku. Kapacita každé třídy je 12 dětí. Zápisy do 1. třídy probíhají ve stejném termínu jako zápisy do ostatních litvínovských základních škol, k zápisu je nutné předem si rezervovat čas.  Přestup do školy je možný až do naplnění kapacity tříd i v průběhu školního roku. V takovém případě doporučujeme postupovat od domluvení náslechu ve vyučování, rozhovoru s třídní učitelkou a ředitelkou školy až k formálním náležitostem přestupu.

 

Budou v rámci základní školy fungovat malotřídky?

O takové možnosti neuvažujeme. Waldorfská pedagogika pracuje detailně s vývojem dítěte podle poznatků psychologie, a slučování tříd nepovažujeme za vhodné z hlediska ideálních podmínek pro rozvoj dětí. Věkově smíšené kolektivy budou samozřejmě ve školní družině, škola má řadu aktivit společných s mateřskou školou, nejen prožívání ročních slavností, ale také při některých týdenních zájmových aktivitách propojujeme předškoláky a školáky.

 

 

Jak je zajištěna kvalifikace učitelů?

Učitelé splňují kvalifikační předpoklady kladené na pedagogické pracovníky zákonem. Nad jejich rámec studují nebo již absolvovali minimálně tříletý waldorfský seminář, pod záštitou Asociace waldorfských škol v ČR. Školní vzdělávací plán splňuje všechny požadavky stanovené MŠMT na Rámcový vzdělávací program základních škol. To v praxi znamená, že na konci třetí i páté třídy dosahují děti stejné šíře znalostí a obstojí ve srovnávacích testech realizovaných MŠMT mezi jednotlivými základními školami.

 

Musí škola splnit co do kvality výuky i školního prostředí stejné podmínky jako školy státní?

Škola Jeřabinka je zařazena do sítě škol zapsaných ve školském rejstříku, registrovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a splňujícím všechny předpisy upravující fungování škol – stavebně-technické, hygienické, protipožární, a školské, které upravují organizaci vzdělávání, obsah a náležitosti školního vzdělávacího program a podléhá dohledu České školní inspekce. Ráno před vyučováním i po něm děti navštěvují družinu, ve škole je zajištěno stravování.

Zřizovatelem školy však není obec, jedná se o školu soukromou, jejím zřizovatelem je spolek Krušnohorská waldorfská iniciativa, z.s. a manželé Štěpánovi. Aby škola mohla čerpat státní příspěvek na mzdové náklady, tzv. normativ na žáka, splňuje mj. podmínku neziskového charakteru.

 

Mohou mít děti problém při přechodu na běžnou školu?

Děti by neměly pocítit žádný zásadní problém při přechodu na jinou školu, rozhodně ne větší, než při přechodu z jakékoli jiné školy, protože dnešní systém umožňuje každé škole nastavit si svůj školní vzdělávací program individuálně, vždy však v intencích Rámcového vzdělávacího programu.

Rodiče odrostlých dětí, studujících na waldorfských školách po republice k této otázce často podotýkají, že děti absolvující waldorfskou školu jsou zvyklé klást otázky, myslet kriticky, být kreativní, týmoví, při přechodu na jinou školu často přebírají role vůdčích osobností v novém školním kolektivu.

 

Je pravda, že děti se už od první třídy učí dvěma cizím jazykům? Jak probíhá výuka cizích jazyků?

Ano, děti se od první třídy učí dva cizí jazyky, v prvních ročnících však jde převážně o poslech a rytmickou stránku výuky, učí se cizímu jazyku přirozenou formou, stejně jako se batolata učí své mateřštině. Od počátku školní docházky se děti učí anglický a německý jazyk.

 

Jaká má škola specifika v organizaci školního rozvrhu oproti tomu, co známe z běžných škol?

Vyučování na waldorfské škole probíhá v tzv. epochách, v první třídě jde o epochu českého jazyka, matematiky a kreslení forem. Ty se střídají zpravidla po 3-4 týdnech tak, že v každé epoše je dostatek prostoru na prohloubení znalostí, procvičení a zvládnutí učiva. Mimo to jsou součástí týdenního rozvrhu cvičné hodiny v hlavních vyučovaných předmětech. Obecně platí, že znalosti dětí po první třídě předčí vrstevníky v matematice, kde dosahují znalostí běžných na konci druhé třídy. Naopak čtení a psaní psacích písmen nastupuje později, podle vyzrálosti dětí.

 

Místo psaní do písanky děti procvičují ruku a uvolňují ji v předmětu, který se nazývá Kreslení forem. Kreslení forem slouží k procvičování ruky a vyústí v páté třídě v geometrii volné ruky, kdy děti k údivu dospělých již zvládají volnou rukou kreslit složité symetrické geometrické obrazce.

 

Proč je na waldorfských školách věnován významný prostor umělecké výchově a rukodělným činnostem, tzv. výchovám, o jejichž návratu do škol se dnes mluví?

Děti v první třídě v pololetí začínají hrát na flétnu a plést, veškeré rukodělné aktivity slouží k lepšímu propojení pravé a levé mozkové hemisféry a podporují nejen motorickou zručnost, ale také schopnost učení, soustředění, rozvoj intelektu a především vyvážený rozvoj celistvé osobnosti dětí. Tyto činnosti svým charakterem pomáhají a učí koncentraci, trpělivosti, rozvíjí v dětech vlastnosti a dovednosti, které bohatě využijí v dalších letech studia.

Děti si při uměleckých činnostech, malování akvarelem, práci s keramickou hlínou, dřevořezbářství, hudbě či dramatické tvorbě, učí trpělivosti, soustředěnosti a prožívají nezměrnou radost z vlastnoručních uměleckých děl. Takovou činnost považujeme stejně jako třeba dobré stravovací návyky za „dobrozvyky“, který jim leckdy v dospělosti mohou pomoci odreagovat se a zvládnout stres v práci nebo osobním životě. Ne darmo se říká, že dobrou vizitkou waldorfského učitele, je žák, který je i v padesáti letech zdráv a netrpí žádnými psychosomatickými onemocněními či civilizačními neduhy, které mají svůj původ nezřídka ve všude nás obklopujících faktorech stresu.

Waldorf z pohledu neurovědy

 

Jaký prostor je věnován práci s informačními technologiemi?

Naše škola se práci s informačními technologiemi nebude vyhýbat. Na druhé straně nebude, zejména v prvních ročnících, k práci s nimi vyhledávat příležitosti, dnešní děti ovládají rozličné výdobytky 21. století často lépe než jejich prarodiče a někdy i rodiče. Místo elektronické interaktivní tabule používají pedagogové klasickou tabuli, a je známým faktem, že co dokáže waldorfský učitel s křídami na běžné školní tabuli, to bývají často umělecká díla, při nichž se tají dech. Takové působení rozvíjí v dětech cit pro estetiku i úctu k lidským dovednostem při vědomí, že každé dílo potřebuje svůj čas a k jeho vzniku je nezbytná potřebná dávka trpělivosti a vytrvalosti. Neučíme děti utíkat od reality do světa, kde je vše snadno dostupné na jeden klik. Waldorfská pedagogika je také smyslová a děti učí prožitkem.

Pamatujeme si lépe, co prožijeme osobně, při pokusech, pozorování přírody naživo, při ranním zpěvu na schodech, než při pasivním přijímání reprodukované hudby, sledování dokumentárních filmů apod.

Škola v Silicon Valley, ktorá „nepočítačuje“

 

 

Je u školy pracující na principech waldorfské pedagogiky ještě nějaká významná odlišnost i od jiných tzv. alternativních škol?

Velký důraz ke kladen na rozvoj mezilidských vztahů, sociální a emoční inteligence. Zahraniční zaměstnavatelé nezřídka při výběrových řízeních sáhnou po absolventech waldorfských škol, právě pro jejich rozvinutý cit pro dobré mezilidské vztahy, schopnost spolupracovat a kreativitu.

 

Mateřská škola i Základní škola Jeřabinka má v nabídce řadu kroužků. Mohou je navštěvovat i děti z jiných škol a školek?

V mateřské škole jsou pro veřejnost otevřeny hudební kroužky a jsou také dětmi „zvenčí“ často navštěvovány, to je dáno tím, že nabídka hudebních aktivit je pro děti od 3 let stále ojedinělá. Jiné školkové aktivity jsou z organizačních důvodů vyhrazeny jen školkovým dětem, ať už jde o angličtinu, pravidelné sportovní aktivity, dřevořezbářství a práci se dřevem, nebo malé přírodovědce. Opačný poměr platí ve školní družině a základní škole. Tam naopak je zájemcům z řad veřejnosti otevřeno maximum činností a záleží na nabídce pro konkrétní školní rok a individuální domluvě, které aktivity budou školáci z jiných škol u nás navštěvovat. Škola spolupracuje s Klubem orientačního běhu a každý týden ve čtvrtek organizuje pravidelné tréninky. Pro veřejnost jsou určeny také vybrané roční slavnosti, jarmarky, řemeslné díly, workshopy apod. a děti i dospělí jsou na nich vřele vítáni.

 

 

 

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks