ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY JEŘABINKA

PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

 - Výsledky zápisu do Mateřské školy Jeřabinka pro školní rok 2022/2023 - 


Kritéria a podmínky pro přijímání dětí do mateřské školy

Základní školy a mateřské školy Jeřabinka

 

Zápis do Mateřské školy Jeřabinka pro školní rok 2022/23 probíhá v termínech:


Náš školní informační systém umožňuje administraci tzv. „elektronické přihlášky“ do MŠ.

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/skolajerabinka/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4120

Prostřednictvím tohoto odkazu je nutné vyplnit potřebné údaje do interaktivního formuláře a následně si vygenerovat samotnou žádost, kterou potom už jen stačí podepsat, přiložit přílohy (např. kopii či sken rodného listu a dalších dokumentů) a doručit osobně při zápisu nebo jedním z níže uvedených způsobů.


Žádost mohou zákonní zástupci doručit následujícími způsoby:

- osobním podáním ve škole;

- do datové schránky školy p968kwi (Datovou schránku si rodiče mohou zřídit zdarma. Odeslání žádosti datovou schránkou základní škole je také zdarma. Více informací na https://chcidatovku.cz/.);

- e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce;

- poštou (rozhodující je datum podání na poštu), k ověření je potřeba doložit kopii či sken svého občanského průkazu (po ověření údajů bude dokument skartován).


V případě, že by se dítě nemohlo zápisu účastnit, stanovíme na základě domluvy se zákonnými zástupci individuální postup.

Přijímání k povinné školní docházce probíhá dle správního řádu. Podle § 37 správního řádu je možné žádost o přijetí učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě.

V termínu 4. a 5. 5. 2022 zákonný zástupce dítěte oficiálně požádá o zápis dítěte a doloží požadované dokumenty (rodný list dítěte, občanský průkaz, příp. rozhodnutí o odkladu, zprávu pedagogicko-psychologické poradny či odborného lékaře, rozhodnutí o svěření do péče, rozhodnutí o střídavé péči atd.). O přijetí dítěte bude rozhodnuto ve správním řízení do 30 dnů.


PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ A PŘIJÍMACÍ KRITÉRIA

Aktuální kapacita tříd mateřské školy pro školní rok 2021/2022 činí:

O zařazení do třídy rozhoduje kolegium školy po přijetí dětí a uzavření smluv.  Obě třídy mateřské školy jsou věkově smíšené.

Při rozhodování o přijetí dítěte do mateřské školy pro školní rok 2022/2023 se budeme řídit těmito kritérii:

Děti jsou přijímáni k předškolnímu vzdělávání na základě pořadí sestaveného podle hodnocení výše uvedených kritérií. V případě rovnosti bodů rozhoduje kritérium:

O přijetí či nepřijetí do mateřské školy rozhoduje přijímací komise konsensuálním způsobem (tzn. dohodou všech členů přijímací komise). Není-li konsensu dosaženo, rozhoduje o pořadí los.

Doporučujeme, aby se zákonní zástupci včas obeznámili s waldorfskou pedagogikou a jejími principy. K tomu slouží např. setkávání na besedách a přednáškách, školních slavnostech, dnech otevřených dveří a dalších akcích školy.  Případné dotazy pište na adresu info@skolajerabinka.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle 604 322 948.

Podmínky přijetí dítěte do základní školy:

Důležité dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Přijímací kritéria_MŠ Jeřabinka pro rok 2022/2023

 

Základní a Mateřská škola Jeřabinka
pracující na principech waldorfské pedagogiky
 
 
 
Sklářská 81, 435 42 Litvínov-Hamr
 
0 ks
Košík: 0,00
0 ks